Professors:

 Wei  Shaojun,  Wang  Zhihua , Xu  Jun,  Tian-Ling Ren Wang  Yan, Yue Ruifeng,   Chen Wei,  Liu Zewen ,  Wang Zheyao, Qian  He,  Liu Yuxi , Li Shuguo, Woogeun  RheeChi  Baoyong, Wang  Xiaohong

Associate Professors:

Yan  Liren,Wu  Xingjun, Liu  Jianshe, Zhang  WenJun, Bai  Guoqiang,  Cai Jian , Xie  Dan,Wu liji,Wang Qian,Li Xiangyu,Zhang Lei, Zhang  Chun,  Deng  Ning, Pan  Liyang, Wang  Jing, Zhang  Jinyu,  Fu  Jun,  Wu  Xiaoming, Liu Leibo, Li  Fule, He  Hu,Yin Shouyi, Fang Huajun, Xie Xiang, Wu Huaqiang, Wu Dong, Chen Hong, Jiang Hanjun,Yang Yi,Ye Zuochang,Wang Ziqiang, Zhou  Wei, Zhang  Zhigang, Liu  Ronghua,, Liu Zhihong, Gao  Lili, Zhou Wei, Zhang Li,  

 

关闭