Including:Professors and Associate Professors 55

Post Doctor 24

Administration:

Director:Professor Wu Huaqiang 

Vice Director: Professor Chi Baoyong 

Vice Director: Professor Yin Shouyi     

Vice Director: Associate Professor Jiang Hanjun

Academic Committee:Chairman:ProfessorWang Zhihua

Vice Chairmen:ProfessorQian He ProfessorXu Jun

Division Directors:

Division of IC & System Design:Associate Professor Zhang Chun 

Sub-micron VLSI Pilot Line:Associate Professor Pan Liyang

Micro/Nano Devices and Systems DivisionProfessor Chen Wei

CAD Research Division: Associate Professor Yin Shouyi 

关闭